NIEUWE VERSIE BIDPRENTJES FEBRUARI 2022

In het geactualiseerde bestand zijn nieuw binnengekomen bidprentjes toegevoegd. Ook hebben we personen van wie niet duidelijk was of ze een band met Wolder / Oud-Vroenhoven hadden verwijderd.

Aan de lay-out van het nieuwe bestand wordt nog gewerkt.

OVERZICHT

Via deze pagina kunt u de bidprentjes bekijken die de Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder door schenkingen heeft gekregen.

De basis is een grote verzameling van Chris Vrancken, die hij enkele jaren geleden aan de stichting heeft overgedragen. Chris Vrancken was een bekende persoon in Wolder. Eerst had hij daar een boerenbedrijf, later was hij bekend als melkboer die met kar en paard bij de klanten langs ging.Inmiddels is deze verzameling uitgebreid door schenkingen van anderen.

Oorspronkelijk uitgangspunt was alleen bidprentjes op te nemen van personen die in Wolder zijn geboren, daar hebben gewoond of zijn overleden. Omdat dit niet altijd eenduidig is vast te stellen, met name vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw, is besloten alle geschonken bidprentjes op te nemen. Het oudste exemplaar is het prentje ter nagedachtenis van Petrus Godefridus Florack die op 18 september 1899 in Oud-Vroenhoven overleed.

Alle vermelde gegevens zijn van de bidprentjes overgenomen, incl. de (kennelijke) onjuistheden. Voor wat betreft het gebruik van de plaatsnaam Wolder is daarvan afgeweken. Tot 1 januari 1920 was het dorp Wolder onderdeel van de gemeente Oud-Vroenhoven, vanaf die datum van de gemeente Maastricht. Indien op een bidprentje “Wolder” als plaats van geboorte of overlijden is vermeld, is in dit overzicht de gemeentenaam aangegeven. Dit is met name gedaan voor degenen die archiefonderzoek doen naar geboorte –en overlijdensakten.

De volgende symbolen en afkortingen zijn gebruikt:

☼           Geboorteplaats en -datum

†            Plaats en datum van overlijden

b.           Plaats waar de overledene werd begraven

e.v.        Echtgenoot/Echtgenote van

w.v.        Weduwnaar/ Weduwe van

p.v.        Partner van

?            Gegeven is niet bekend

DE KAARTENBAK

U kunt ons (Excel-)bestand bekijken in een pdf-versie.